Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve
svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Nákup zboží prostřednictvím webové stránky www.vanocni-prani-novorocenky.cz mohou
uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito
Obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na
obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. Laris Print s.r.o., IČ: 55 735 495 , se sídlem Šancová 88,
Bratislava 83104, Slovenská republika (dále jen „provozovatel“) uzavřené prostřednictvím systému
elektronického obchodu (dále jen „obchod“)
Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami,
které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské
činnosti, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kupujícím je každá osoba (fyzická či právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou
objednávku. Elektronickou objednávkou se rozumí:
1) odeslaný elektronický formulář, který obsahuje seznam objednaného zboží, cenu a informace o
kupujícím (tyto informace jsou blíže specifikované v odstavci VII.),
2) potvrzující e-mail kupujícího odeslán na adresu prodávajícího.
Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup
prostřednictvím internetového obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných
údajů a náležitostí do objednávkového formuláře. Každá objednávka musí obsahovat: jméno a
příjmení kupujícího, e-mailovou adresu, druh nakupovaného zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v
pořadí, v jakém přicházejí.
Po odeslání objednávky je objednávka zpracována a kupujícímu je obratem doručen email o přijetí
objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány všechny další
informace ohledně objednávky.
V případě využití služeb grafika, tedy přes oslovení emailem nebo telefonicky, jsou všechny přijaté
elektronické objednávky považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou závazné. Po přijetí
emailu sestaví provozovatel kupujícímu návrh podle zadaných informací. Kupující je povinen tento
návrh do 72 hodin potvrdit, jinak bude elektronická objednávka provozovatelem zrušena. Potvrzením
návrhu se kupující zavazuje k převzetí a zakoupení objednaného a potvrzeného zboží.
Grafické úpravy menšího rozsahu, jako například změna písma, barev, umístění objektů, jsou v rámci
prvotních úprav zaslaných prostřednictvím internetového formuláře bezplatné. Tyto úpravy
drobného charakteru by neměly přesáhnout 10 min. práce grafika. Jakákoliv úprava nad rámec je
účtována dle aktuálního ceníku jako grafická hodina. O úpravách většího rozsahu je kupící předem
informován. Každá další změna nad rámec těchto změn, přijatá v e-mailu nebo telefonicky, je
zpoplatněna částkou 180 Kč za jeden e-mail se změnami.

K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde e-mailovým potvrzením
elektronické objednávky, čímž vzniká závazkovoprávny vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nepotvrzením návrhu, který byl
provozovatelem zaslán e-mailem na adresu objednavatele, do 72 hodin od odeslání návrhu. Kupující
může stornovat objednávku také telefonicky nebo e-mailem.
Předmětem koupě je zboží upravené na míru podle přání kupícího. Vzhledem k povaze předmětu
koupě podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemá kupující možnost odstoupit od zmluvy.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě
nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním
plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. DODACÍ PODMÍNKY

Dodacím místem se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v e-mailu, který
kupující zašle provozovateli na jeho výzvu po potvrzení objednávky, nebo které uvedl v procesu
realizace nákupu v e-shopu. Zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty nebo kurýrem,
podle konkrétního požadavku kupujícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní ceny
v plné výši.
Prodávající expeduje zboží kupujícímu v co možná nejkratší době (cca. 3-4 pracovní dny, nejvýše však
do 1 týdne) po schválení finálního grafického návrhu. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků
prodávajícího mají termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací
lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat
kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co
nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží.
Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici, případně v bublinkové folii. Při přebírání zboží je
kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně
poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího.
Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní
náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku prodávajícího.
Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je stále dostupné.
Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu
platebních podmínek platných v den potvrzení objednávky. V případě, že si kupující zboží
nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu
vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné
doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.
Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu
na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích
přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré
doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke
každé zásilce.

IV. KUPNÍ CENA, PLATBY

Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému.
Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v
popisu produktu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání
zboží.
Placení kupní ceny probíhá dobírkou, vkladem na účet, internet bankingem nebo v hotovostí. V
případě úhrady formou vkladu na účet nebo přes internet banking, je kupující povinen uhradit
sjednanou částku v co nejkratším čase po potvrzení objednávky.
Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“. Platnost
zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo v čase, který je definován v podmínkách akce.

VII. REKLAMACE, VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů České republiky.
Prodávající neodpovídá za gramaticky nesprávný text nebo jiné závady na zboží, které byly kupujícím
schváleny a potvrzeny před tiskem. Finální podnět na tisk dává prodávajícímu kupující po schválení
vypracovaných návrhů, které jsou kupujícímu zaslány elektronicky nebo poštou. Reklamace je možná
jen pokud se dodané zboží líší od návrhu, které kupující schválil.
Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení
zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou
společností na vlastní náklady.
V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží
zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající
hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.
Akceptovány jsou pouze ty reklamace, kde je prokazatelná závada na zboží nebo je vytištěná
objednávka odlišná od tištěného vzorku, který byl kupujícímu zaslán na jeho podnět.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je
kupující povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit
reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně faktury
prodávajícímu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdrží kupující od
prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na e-mail.
Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního
řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-
mailem nebo poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím,
popř. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající rozhodne, že
reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci,
autorizované nebo akreditované osobě.

Reklamace přijaté na základě barevné odlišnosti vytištěného zboží a návrhem v elektronické podobě
zobrazeném na monitoru kupijícího není možné přijat, jelikož prodávající neodpovídá za nastavení
monitoru kupujícího.
Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nošením
výrobku za nevhodných podmínek, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou
osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracování uvedených
osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž stranou je kupující, nebo k provedení
opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti kupujícího ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1
písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje
směrnice 95/46 / ES. Účelem zpracování osobních údajů je plnění závazků vyplývajících z kupní
smlouvy (realizace objednávky).
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně
pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních
údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Prodávající se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci
objednávky kupujícího. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám, kromě osoby, která
zajišťuje dodávku zboží – ve většině případů Česká pošta.
Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v těchto všeobecných
obchodních podmínkách pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého kupujícím
dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli
písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení prodávajícímu.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými
právními předpisy ČR.
Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího podléhají dohledu odpovědné osoby ve
smyslu platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat
způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním
předpisem a ani je nebude obcházet.

IX. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v
den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně
dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení „Obchodních
podmínek“ ve znění platném v den odeslání této objednávky.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající
kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku
nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným
orgánem České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a
to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného
ustanovení tím zůstávají nedotčena.
Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito „Obchodními podmínkami“, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
případně jinými zákony českého právního řádu.
Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména
prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní
strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.
Laris Print s.r.o.
Platné od 16.10.2023